Verkkokauppa

Miten muutoksenhakujärjestelmä vakuutusoikeuden toimialalla toimii? Timo Havu kertoo Muutoksenhaku toimeentuloturvassa -teoksen kirjoitusprosessista

Timo Havu

VT, OTL

Timo Havu on yksi yhdestätoista lokakuussa 2021 ilmestyneen Muutoksenhaku toimeentuloturvassa -teoksen kirjoittajista. Hän kirjoittaa blogitekstissään, että ainutlaatuinen teos on lukijaystävällinen katsaus muutoksenhakuprosessiin vakuutusoikeuden toimialalla. Vakuutusoikeuden toiminnassa olennaista on lääkärien ja juristien laadukas yhteistyö – mikä kuvaa myös kirjan kirjoitusprosessia.

On aikamoisen ainutlaatuista, että tuomioistuimessa työskentelevät virkamiehet tulevat ulos istuntosalista ja kertovat, mitä muidenkin on hyvä saada tietää heidän työstään. Tätä johtoajatuksena pitäen vakuutusoikeuden juristit ja ylilääkäri ovat kirjoittaneet kirjan Muutoksenhaku toimeentuloturvassa – Toimeentuloturva-asioiden käsittely vakuutusoikeuden toimialalla.

Teokseen tutustuessaan muutoksenhakija ja muut aiheesta kiinnostuneet saavat tietää, miten muutoksenhakujärjestelmä toimii, ja mitkä lait sen toimintaa ohjaavat. Lisäksi selviää, minkälainen menettelyä ja aineellistakin oikeutta koskeva oikeuskäytäntö on ajankohtaista. 

Muutoksenhakujärjestelmää matkataan teoksessa etuuslaitoksen itseoikaisusta aina korkeimpiin oikeuksiin ja valitusmenettelystä ylimääräiseen muutoksenhakuun. Vaikka sekä muutoksenhaku että etuuksien saaminen ovat tiukasti lakisidonnaisia, näkyy kirjoittajien teksteissä heidän oma ”käsialansa”. Se mielestäni elävöittää ja selventää tekstin sanomaa.

Muutoksenhakijaa askarruttavat kysymykset kattavat laajan kentän. Päällimmäinen kysymys voi yhtä hyvin olla valituksen kirjoitustapa kuin huoli perusoikeutena taatun oikeusturvan toteutumisesta. Kirjan sisällysluettelo on laadittu siten, että jo lukujen ja niiden osioiden otsakkeista saa hyvän käsityksen niiden alla käsiteltävistä asioista. Kattavat oikeustapaus- ja asiahakemistot ohjaavat myös helposti oikeaan tekstikohtaan. 

Teoksen jäsentelyssä on pyritty ottamaan huomioon lukijaystävällisyys ja muutoksenhakuprosessin eteneminen. Perustavaa laatua olevaa kysymystä oikeusturvan olemuksesta käsitellään kirjan alussa. Päätösten perustelemista koskeva luku löytyy kirjan loppupuolelta samoin kuin oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämistä koskeva osio.  

Teoreettisten pohdintojen välistä löytyvät muutoksenhakijaa käytännön toimien kannalta hyödyttävät aiheet, kuten valituksen tarkoitus, asiamiehen käyttö ja erilaisten selvitysten tarpeellisuus. Vinkkejä muutoksenhaun muotoiluun voi saada myös kirjoittajien näkemyksistä, jotka liittyvät toimeentuloturvan keskeisiin osa-alueisiin, kuten työttömyysturvaan, työeläkkeisiin sekä työtapaturmiin ja ammattitauteihin. Lähemmin tarkasteltavia erityiskysymyksiä ovat esimerkiksi työkyvyttömyys- ja syy-yhteysarviot sekä korvausten yhteensovitus ja takaisinperintä. 

Lääketieteellisten asioiden kohdalla tartutaan kysymykseen hoitavien lääkärien ja etuusratkaisuihin osallistuvien lääkärien välisestä työnjaosta. Aihepiiriin tarjotaan selventäviä näkökulmia ja kannanottoja. Mikä on hoitavan lääkärin rooli lääkärinlausunnon kirjoittajana? Miten se eroaa muutoksenhakuelimen ratkaisukokoonpanoon kuuluvan lääkärijäsenen kannanotosta ja roolista?

Vastaus jälkimmäiseen kysymykseen johtaa luontevasti selvitykseen lääkäri- ja juristijäsenten yhteistyöstä ratkaisutoiminnassa. Sen asianmukaisuus edellyttää varmuutta toistensa näkökantojen ymmärtämisestä ja soveltuvuudesta käsillä olevan tapaukseen. 

Samantapaiset laaduntakeet näyttivät kuin itsestään ulottuvan myös kirjan kirjoittajien yhteistyöhön. Jokainen kirjoittaja luki muiden kirjoittajien tekstit ja myös kommentoi niitä. Vaikka muutaman tapaamisen jälkeen vuorossa olivat etäyhteyksin pidettävät kokoukset, palauttivat ne tämän blogin kirjoittajalle elävästi mieleen omat ajat vakuutusoikeudessa. Siellä ollaan työhön sitoutuneita, arvostetaan yhteistyötä ja puhutaan asiat suoraan. Uskon, että kirjan lukija aistii tämän.

VT, OTL Timo Havu on vakuutusoikeudesta eläkkeelle jäänyt ylituomari. Hän on myös toiminut eri muutoksenhakulautakuntien puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana sekä työskennellyt vahinkovakuutusyhtiössä 15 vuotta. 

Tykkäsitkö? 7