Verkkokauppa

Etätyön oikeudet ja velvollisuudet – Huomioi nämä etätyösopimuksessa

Etätyöstä on tullut uusi normaali, mutta onko sinun työpaikallasi tehty siitä sopimus? Lue, millaisia erityispiirteitä etätyössä on työoikeuden kannalta ja mitä etätyösopimuksessa pitäisi huomioida.

Monilla työpaikoilla tehtiin yhtäkkinen loikkaus etätyöhön koronapandemian myötä keväällä 2020. Yhdessä rykäyksessä siirryttiin käyttämään uusia viestintävälineitä ja luomaan uusia käytäntöjä. Etätyösopimukset saattoivat kuitenkin jäädä tekemättä

Etätyön tekemisestä ja sen ehdoista tulisikin aina sopia kirjallisesti. Suomessa työmarkkinoiden keskusjärjestöt tekivät sopimuksen etätyötä koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanosta vuonna 2005. Yksittäisissä työsopimuksissa suositellaan noudatettavaksi tämän puitesopimuksen periaatteita. 

Mitä etätyö on?

Tilastokeskus määrittelee etätyön ansiotyöksi, jota tehdään varsinaisen työpaikan ulkopuolella niin, että siitä on sovittu työnantajan kanssa. Se on työtä, jota voisi työn luonteen puolesta tehdä myös työpaikalla, yleensä tietotyötä. 

Etätyöntekijään sovelletaan samoja työlainsäädännön normeja kuin muihinkin työntekijöihin eräin rajoituksin. Etätyöntekijällä on oikeus samoihin lainsäädännön ja työehtosopimusten takaamiin etuihin kuin työnantajan tiloissa työskenneltäessä. 

Työntekijän oikeudet etätyössä

Puitesopimuksen mukaan etätyön tulee olla vapaaehtoista sekä työntekijälle että työnantajalle. Etätyöhön siirtymisen ei tule muuttaa työntekijän asemaa kuten ei myöskään kieltäytyminen etätyöstä.

Työnantajan tulee antaa, asentaa ja ylläpitää säännöllisessä etätyössä välttämätön työvälineistö ja tarjota tekniset tukipalvelut. Työnantaja korvaa työstä suoraan aiheutuvat kustannukset, erityisesti viestintään liittyen. 

Työnantajan tulee vastata etätyöntekijän työterveydestä ja työturvallisuudesta siitä annetun direktiivin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Työnantajan tulee myös varmistaa, että etätyöntekijä ei eristäydy yrityksen muista työntekijöistä esimerkiksi varmistamalla tiedotuksen toimivuuden.

Kaikilla työntekijöillä tulee työntekopaikasta riippumatta olla sama mahdollisuus koulutukseen ja urakehitykseen. Kaikkiin työntekijöihin sovelletaan samoja arviointikriteerejä ja kaikilla työntekijöillä tulee olla samat kollektiiviset oikeudet.

Työntekijän velvollisuudet etätyössä

Työnantajan tulee informoida etätyöntekijää erityisesti tietotekniikan käytön rajoituksista sekä tietosuojaan liittyvistä säännöksistä ja määräyksistä. Työntekijä on vastuussa näiden noudattamisesta. 

Samoin työnantajan tulee informoida etätyöntekijää yrityksen menettelytavoista työsuojelu- ja työterveysasioissa, erityisesti näyttöpäätevaatimuksista. Etätyöntekijän tulee noudattaa tarkoin annettuja turvallisuusohjeita. Tämän todentamiseksi työnantajalla, työntekjöiden edustajalla ja viranomaisilla on pääsy etätyöpaikalle kansallisen lainsäädännön ja työehtosopimusten asettamissa rajoissa.

Etätyösopimuksessa huomioitavaa:

  1. Työtekopaikka/-paikat
  2. Työtilojen tarkastusoikeus
  3. Raportointivelvollisuus
  4. Työvälineet, niiden vakuuttaminen ja huolto
  5. Velvollisuus käydä varsinaisella työpaikalla 
  6. Työaika ja tavoitettavuus 
  7. Tietoturva 
  8. Kustannukset ja niiden korvaaminen 
  9. Henkilö- ja laitevakuutukset
  10. Sopimuksen voimassaolo

Teksti perustuu teokseen Työsuhdeasioiden käsikirja (Edita, 2021) ja sen lukuun Työsopimuksen ehtoja, jonka on kirjoittanut Harri Hellstén. Lue lisää työsopimuksista ja kaikesta työsuhteisiin liittyvästä lainsäädännöstä työoikeuden ainutlaatuisessa kommentaarissa. Uudistettu, seitsemäs painos on nyt ilmestynyt!

Katso myös:

HR ♥ Lakitieto – Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää työoikeudesta

Työsuhdeasioiden käsikirja oli Mauri Saarisen uran pääteos – Ainutlaatuinen kommentaari nyt uudistettuna painoksena 11 asiantuntijan päivittämänä

Edita ja kauppakamari yhteistyöhön digikirjojen tarjonnassa – Edilexissä nyt tuplasti enemmän kirjoja

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 3