Verkkokauppa

Seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntö uudistuu – Näin seksuaalisen ahdistelun rangaistavuus laajenee

Seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun kokonaisuudistus tulee voimaan 1. tammikuuta 2023. Uuden lainsäädännön mukaan kaikki aikuisiin kohdistuvat seksuaalirikokset arvioidaan suostumuksen perusteella. Editan kouluttaja ja kirjailija, oikeusneuvos Timo Ojala kertoo, miten se vaikuttaa seksuaalisen ahdistelun arviointiin.

OTL, VT, oikeusneuvos Timo Ojala toimii tuomarina korkeimmassa oikeudessa. Hänellä on vahva kokemus rikosoikeuden alueelta erityisesti seksuaalirikosten käsittelystä.

Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteena on vahvistaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa sekä suojella lasten häiriötöntä kehitystä ja terveyttä. Kokonaisuudistuksen keskeisin muutos on se, että raiskausta koskeva sääntely muutetaan suostumusperusteiseksi. Sama suostumusperusteisuus koskee myös muita aikuisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia.

Aiempi nimike pakottaminen seksuaaliseen tekoon on jatkossa seksuaalinen kajoaminen. Se käsittää sukupuoliyhteyttä lukuun ottamatta kaikki toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavat teot. Myös seksuaalinen kajoaminen arvioidaan suostumuksen perusteella. 

Mikä on olennainen loukkaus?

Lievin seksuaalirikos uudessa lainsäädännössä on nykyistä vastaavasti seksuaalinen ahdistelu. Lainsäädännössä kajoamisen ja ahdistelun välinen raja on tulkinnanvarainen.

Tilanne muuttuu aikaisempaa tulkinnanvaraisemmaksi siksi, että seksuaalisen kajoamisen ja seksuaalisen ahdistelun olennaisena kriteerinä on se, että seksuaalinen teko kohdistuu henkilöön, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Seksuaalinen kajoaminen on teko, joka olennaisesti loukkaa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Jos olennaisuuskriteeri ei täyty, ollaan ahdistelun piirissä. 

– Oikeuskäytännössä joudutaan uusien tunnusmerkistöjen perusteella tekemään rajanvetoa sen suhteen, milloin on kyseessä olennainen loukkaus ja milloin teko jää ahdistelun rangaistavuuden piiriin. Tulkinnanvaraisimmissa tilanteissa määrittely on vaikeaa, oikeusneuvos Timo Ojala kertoo.

– Käytännössä aikuisiin kohdistuvissa teoissa seksuaalinen ahdistelu käsittää esimerkiksi vaatteiden päältä tapahtuvan koskettelun, viestittelyn tai muut sellaiset teot, jotka eivät ole yhtä rajuja kuin seksuaalinen kajoaminen. Tätä vakavammat seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavat teot ovat yleensä seksuaalista kajoamista.

Seksuaalisen ahdistelun piiriin uusia tekotapoja

Seksuaalisen ahdistelun rangaistusasteikko pysyy uudessa lainsäädännössä samana kuin aiemmin, mutta rangaistavuuden piiriin tulee uusia tekotapoja. Kun aiemmin mukana oli vain kosketteluun perustuva tekotapa, nyt mukana ovat myös esimerkiksi sanalliset viestit ja kuvien ottaminen, esittäminen tai lähettäminen.

Myös muut vastaavat seksuaaliset teot voivat täyttää seksuaalisen ahdistelun tunnusmerkistön. Muissa kuin koskettelemalla tapahtuvissa teoissa edellytetään sitä, että ne ovat voimakkuutensa tai toistuvuutensa perusteella vakavuudeltaan kosketteluun rinnastettavia.

Esimerkiksi seksuaalisten kuvien ottaminen ilman toisen suostumusta voi tulla arvioitavaksi joko seksuaalisena ahdisteluna tai eräissä vakavimmissa tilanteissa jopa seksuaalisena kajoamisena, Ojala arvioi. Myös seksuaalisten kuvien luvaton levittäminen on säädetty erikseen rangaistavaksi ja voi tulla kysymykseen omana rikoksenaan, vaikka kuvanottotilanteeseen ei liittyisi rikosta.

– Sitä kautta rangaistavuus ankaroituu, kun tekojen piiri laajenee. Se, että pitääkö koskettelua arvioida rangaistuksen määräämisen näkökulmasta aikaisempaa ankarammin, kun mukaan tulee muita tekotapoja, jää oikeuskäytännössä arvioitavaksi.

Rajanveto voi olla hankalaa

Uuden lainsäädännön myötä voidaan olettaa, että seksuaalista ahdistelua, kuten myös esimerkiksi raiskausta koskevien rikosilmoitusten määrä kasvaa. Rajanveto siinä, mikä esimerkiksi viestittelyssä täyttää seksuaalisen ahdistelun tunnusmerkistön, ei ole välttämättä oikeudellisesti helppo tehtävä.

Seksuaalisessa ahdistelussa rajanveto tulee olemaan huomattavasti vaikeampaa kuin tilanteissa, joissa viestittely kohdistuu alle 16-vuotiaaseen lapseen, jolloin teko varsin nopeasti täyttää seksuaalisen kajoamiseen lapseen. Aikuisten välillä arviointi tullee olemaan monitahoisempaa ja lopulliset rajanvedot jäävät oikeuskäytännössä arvioitavaksi.

– Aikuisten välillä rajanveto on erityisen hankalaa, jos siihen liittyy aiempaa molemminpuoliseen suostumukseen perustuvaa viestittelyä. Missä kohtaa se siirtyy rangaistavuuden puolelle? Tähän liittyy varmasti tulkinnallisuutta ja myös tahallisuuden arviointiin liittyviä kysymyksiä, Ojala sanoo.

Katso myös:

Seksuaalirikoksia koskevat säännökset uudistuvat – koko perusideologia muuttuu

Edilex.fi: Vierashuoneessa hovioikeudenneuvos Timo Ojala: Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset – rangaistussäännökset pysyvässä muutoksessa

Edilex.fi: Vierashuoneessa YTYn työmarkkinajohtaja Sirpa Leppäluoto: Tuleeko seksuaalista ahdistelua koskevan säännöksen tiukennus huomioida työpaikoilla

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 19