Tuulivoimahankkeiden maanvuokrasopimukset herättävät keskustelua – Maanomistajien kannattaa perustaa neuvottelukunta

Suomessa rakennetaan eniten tuulivoimaloita Euroopassa, ja tuulivoimahankkeet ovatkin herättäneet paljon keskustelua. Etenkin maanomistajat ovat kokeneet tuulivoimaloiden maanvuokrasopimukset varsin vaikeaselkoisiksi ja osin kohtuuttomiksi. Editan kouluttajat, asianajaja Jaakko Kanerva ja juristi Saara Mantere kertovat, mitä kaikkea maanvuokraussopimuksissa kannattaa huomioida. Lue lisää ja tutustu koulutukseemme Maanvuokrasopimukset tuulivoimahankkeissa!

Tuulivoimien rakennushankkeet ja lupamenettelyt valitusoikeuksineen saattavat viedä vuosia. Hankkeen alkumetreillä valmistellaan tuulivoimaloille sopivaa sijoituspaikkaa ja kartoitetaan halutun alueen maanomistajien kiinnostusta maansa vuokraukseen.

Asianajaja Jaakko Kanervan erikoisalaan kuuluvat muun muassa konsultointi maankäytön, kaavoituksen ja rakentamisen asioissa.

– Tässä vaiheessa ei välttämättä tehdä varsinaista vuokrasopimusta, vaan esisopimus tai maankäyttösopimus kaavoituksen ja esiselvittelyn ajalle. Eli varmistetaan se maanomistajan sitoutuminen, asianajaja Jaakko Kanerva kertoo.

Tuulivoimalaa ei kenenkään tontille väkipakolla tai korvauksetta runnota, vaan sopiminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen. Maanomistajille maksetaan vuokra-ajasta korvaukset sopimusehtojen mukaisesti. Vuokra voidaan sopia kiinteäksi tai se voidaan sitoa esimerkiksi tuulivoiman kapasiteettiin tai sen suoraan tuotantoon.

– Tuotantoon sitomisessa ongelmana toki on se, että huonoina aikoina maanomistajan korvaus voi jäädä pieneksi ja korvauksen määrä on huonosti ennakoitavissa. Lisäksi maanomistajan voi olla hyvin vaikea itse arvioida, miten vuokrasumma määräytyy, sillä hänen pitäisi pystyä tarkastamaan tuoton todellisia lukuja ja vertailla niitä sitten omiin vuokrasummiinsa, juristi Saara Mantere pohtii.

Sopimus kattaa vuosikymmeniä

Vuokrasumman lisäksi kiistaa voivat aiheuttaa maankäyttöön liittyvät rajoitukset sekä vuokrasopimusten pitkäaikaisuus. Vuokrasopimus laaditaan usein kattamaan tuulivoimalan koko elinkaari aina rakennusajasta purkuvaiheeseen saakka. Se tarkoittaa käytännössä useita vuosikymmeniä.

– Sopimuksessa vuokralainen velvoitetaan poistamaan tuulivoimala maa-alueelta sopimusajan päätteeksi ja sovitaan ennallistamistoimista. Tämän lisäksi sopimukseen pitää sisällyttää purkuvakuus, jota voidaan käyttää voimalan purkamiseen, jos vuokralainen ei sitä syystä tai toisesta tee. Purkutoimenpiteet voivat maksaa jopa 120 000 euroa, eli puhutaan aika huomattavasta toimenpiteestä, Mantere muistuttaa.

Juristi Saara Mantereen erikoisalaan kuuluu monipuolisesti asumiseen ja rakentamiseen liittyvä juridiikka, ja hän avustaakin sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä, yrityksiä että yksityishenkilöitä siihen liittyvissä kysymyksissä. 

Myös naapureita kuullaan

Tuulivoimalan rakentaminen vaatii muutakin kuin toimivan tuulimyllyn. Tieverkostoa saatetaan parantaa, ja alueelle rakennetaan kenties huoltorakennuksia. Myös tuulivoimalan sähkökaapeleiden alueet pitää saada hallintaan. Lupamenettelyt vaativat voimalan sijoituspaikasta ja koosta riippuen myös naapureiden kuulemiset.

– Naapureiden valitusoikeudet pitkittävät joskus hankkeita. Varsinaisen maanvuokrasopimuksen lisäksi käytäntönä usein on, että tuulivoimahanke tai -yritys sopii muidenkin lähialueen kiinteistöjen, eli niin sanotun tuulenottoalueen omistajien kanssa korvauksista. Näin saadaan hankkeelle kannatusta ja vähennetään valitusriskiä, Kanerva kertoo.

Maanomistajat yhteistyöhön

Reilu, molempia osapuolia hyödyttävä maanvuokrasopimus on kaikkien intresseissä. Mantere ja Kanerva kehottavatkin sopimusehdoissa selkeyteen ja ymmärrettävään kielenkäyttöön, jotta sopimus on myös maallikon tulkittavissa. Maanomistajien kannattaa vetää sopimusprosessissa yhtä köyttä ja tarvittaessa konsultoida lakiasiantuntijaa aiheesta.

– Maanomistajien voi olla kannattavaa perustaa niin sanottu maanomistajien neuvottelukunta, joka varmistaa kaikille samanlaiset sopimusehdot ja tekee sopimisesta läpinäkyvää. Tässä voi aivan hyvin käyttää asiantuntijan apua, Kanerva ja Mantere ohjeistavat.

Teksti: Juulia Lahnaoja
Kuva: alexgo.photography/Shutterstock

Liittyy aiheisiin