Lakikoulutukset

Urakan aikatauluhäiriöt

Ota urakan aikatauluhäiriöihin liittyvät keskeiset YSE 1998 -ehdot, menettelytavat ja parhaat käytänteet haltuun kompaktilla verkkokurssilla.

Verkkokurssilla saat kattavat perustiedot YSE 1998 -ehtojen mukaisista rakennushankkeen osapuolten velvoitteista, menettelytavoista ja vastuukysymyksistä urakan aikatauluhäiriöihin ja viivästymiseen liittyen. Aihetta käydään kattavasti läpi urakoitsijan ja tilaajan näkökulmasta oikeuskäytännön sekä käytännön kokemusten valossa. 

Kurssilla esitetään lisäksi parhaita käytänteitä aikatauluhäiriöitä koskevien riskien minimoimiseksi sekä käsitellään käytännön havaintoja aikatauluhäiriöitä koskevien urakkariitojen ratkaisemisesta ja kuinka niihin voidaan varautua jo hankkeen aikana.

Kenelle kurssi sopii? 

Kurssi soveltuu rakennushankkeen työmaajohdolle ja tilaajan edustajille sekä rakennusalalla toimiville lakimiehille ja urakkariitoja hoitaville asianajajille, jotka haluavat oppia kuinka aikatauluhäiriöriskejä voidaan minimoida käytännössä, kuinka toimia aikatauluhäiriön ilmaantuessa hankkeen aikana sekä kuinka varautua aikatauluhäiriötä koskevan mahdollisen erimielisyyden myöhempään ratkaisemiseen jo hankkeen aikana.

Kurssin sisältö

MODUULI 1: Urakkasopimuksen aikamääräykset ja aikatauluriskien huomioiminen urakkasopimuksessa
 • YSE 1998 -ehtojen aikamääräysten ja aikatauluvelvoitteiden läpikäynti
 • Tyypillisimmät aikatauluhäiriöriskit, urakkamuotojen merkitys ja aikatauluhäiriöiden vaikutukset urakassa
 • Kuinka aikatauluhäiriöriskeihin voidaan varautua urakkasopimuksessa ja minimoida niihin liittyvät erimielisyydet
MODUULI 2: Urakoitsijan vastuu aikatauluhäiriöstä rakennushankkeen aikana

Urakoitsijan viivästysvastuun lähtökohdat ja tyypillisimmät urakoitsijan aikatauluhäiriöt

 • Urakoitsijan vastuu viivästyksestä ja viivästyssakkoon liittyvät kysymykset
 • Urakoitsijan vastuu viivästyssakon ylittävältä osin ja sen edellytykset oikeuskäytännön valossa
 • Tilaajalle viivästyksen aiheutuneiden vahinkoerien tarkastelua
MODUULI 3: Tilaajan vastuu aikatauluhäiriöistä rakennushankkeen aikana ja urakoitsijan oikeus urakka-ajan pidennykseen sekä korvauksiin
 • Tilaajan viivästysvastuun lähtökohdat ja tyypillisimmät tilaajan aikatauluhäiriöt
 • Urakoitsijan oikeus sakottomaan lisäaikaan ja -korvauksiin tilaajan vastuulla olevien seikkojen johdosta ja asiaa koskevat menettelytapamääräykset sekä havaintoja oikeuskäytännöstä
 • Poikkeavat olosuhteet, lisä- ja muutostyöt, tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden häiriöt ja ylivoimainen este omana erityiskysymyksenä
 • Tilaajan viivästyksestä urakoitsijalle aiheutuneet vahinkoerät ja erityistarkastelussa aikasidonnaiset kustannukset sekä tuottavuuden alentuminen 
MODUULI 4: Urakan viivästymisen rajoittaminen ja ryntäystoimenpiteet
 • Urakan viivästymisen rajoittamista koskevat YSE 1998 -ehdot sekä osapuolten velvoitteet ja menettelytavat
 • Viivästyksen rajoittamistoimien ja ryntäystoimenpiteiden sekä niiden erojen tarkastelu
 • Havaintoja ryntäystä koskevasta oikeuskäytännöstä
 • Ryntäykseen liittyvät erimielisyydet ja ryntäyksestä sopimisen parhaat käytänteet erimielisyyksien minimoimiseksi
 • Käytännön näkökulmia aikatauluhäiriöiden minimoimiseksi
MODUULI 5: Aikatauluhäiriöitä koskevien erimielisyyksien ratkaiseminen – käytännön huomioita
 • Aikatauluhäiriöitä koskevien urakkariitojen erityispiirteiden tarkastelua ja erimielisyyksien ratkaisemisen lähtökohdat
 • Hankkeen aikaisen dokumentaation merkitys ja asiantuntijoiden rooli aikatauluhäiriötä koskevien riitojen ratkaisemisessa 
 • Aikatauluhäiriöiden aikavaikutusten arviointiin liittyviä näkökulmat oikeuskäytännön valossa
 • Aikatauluhäiriöiden aiheuttamat lisäkustannukset ja niihin liittyvät näyttökysymykset

Kurssin kesto noin 2,5 tuntia.

Kouluttajana kokenut rakennusjuristi

Kouluttajana toimii asianajaja Mika Karppinen (osakas, Frontia Asianajotoimisto Oy), joka on erikoistunut rakennushankkeiden erimielisyyksien ennaltaehkäisemiseen ja ratkaisemiseen. Karppinen edustaa säännöllisesti rakennushankkeen tilaajia ja urakoitsijoita hankkeen aikaisten erimielisyyksien ennaltaehkäisemisessä ja ratkaisemisessa sekä toimii asiamiehenä urakkariitoja koskevissa oikeudenkäynneissä, välimiesmenettelyissä ja sovitteluissa. Karppisella on laaja käytännön kokemus rakennushankkeiden aikatauluhäiriöitä ja viivästysvastuuta koskevien erimielisyyksien ratkaisemisesta eri urakkamuodoilla toteutetuissa hankkeissa.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä!

Pirita Lyytikäinen

Kehityspäällikkö, lakikoulutukset

040 860 2520

Kari Nurmio

Myyntipäällikkö

040 860 2518